Jiaxin (Dora) Liu

Jiaxin (Dora) Liu

Woman Candidate Master (2011)

2009 North American Under-8 Girls Champion; qualified Woman Candidate Master title

2009 Canadian Under-8 Girls Champion

Copyright 2011. David Cohen.

Back to Biographies