Tournament Results

The Knights of Chess February Reg
DateDirectorRegionType
2019-02-24Iuri (Yuri) LebedevONR
#PlayerOldPerfNewHighResultsTotal
1Mehta, Nikhil702883785785 =2 +10 +4 -2 +9 -0 -0 -0 +154.5
2Chan, Darren799784799902 =1 =4 +10 +1 -0 -9 -0 +15 -04.0
3Raizman, Lev1382163614491510 +17 +12 +16 -0 -0 +13 -0 -0 -04.0
4Qiu, Brandon704691704704 +10 =2 -1 +15 -10 +14 -0 -0 -03.5
5Saxena, Ryan816816816826 -7 +15 +8 =8 =18 -6 -8 -12 -03.0
6Shkolnikov, Levka92512409621131 +18 -0 -0 -0 +8 +5 -0 -0 -03.0
7Chen, Vincent1124120611371141 +5 +8 +15 -0 -0 -0 -0 -0 -03.0
8Rogachov, Zachary893812866893 +15 -7 -5 =5 -6 -11 +5 -0 -02.5
9Wang, Joshua49787054424 -0 -0 -0 -0 -1 +2 +15 -0 -02.0
10Maslov, Ayla05445446 -4 -1 -2 -14 +4 +15 -0 -0 -02.0
11Fedyushchenko, Alexander [Sasha]1282138612931305 -0 -0 +12 -0 -0 +8 -0 -0 -02.0
12Rozin, Mark1078123611011189 +13 -3 -11 -0 -0 -0 -0 +5 -02.0
13Raizman, Ruven146596313691465 -12 -17 -0 -16 +17 -3 -0 -0 -01.0
14Roy, Upayan43651844821 -0 -0 -0 +10 -15 -4 -0 -0 -01.0
15Zavialov, Tim708419708708 -8 -5 -7 -4 +14 -10 -9 -2 -11.0
16Plotkin, Julia1250142412641264 -0 -0 -3 +13 -0 -0 -0 -0 -01.0
17Coat, Sven1152130411681233 -3 +13 -0 -0 -13 -0 -0 -0 -01.0
18Hasanov, Tahir812671801831 -6 -0 -0 -0 =5 -0 -0 -0 -00.5